bgtvt

Triển khai Thông tư 20/2023/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam

Thứ Năm, 24/08/2023, 15:20 GMT+7

Ngày 30 tháng 6 năm 2023, Bộ Giao thông vận tải đã ban hành Thông tư số 20/2023/TT-BGTVT quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam (sau đây gọi tắt là Thông tư 20/2023/TT-BGTVT). Thông tư có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 9 năm 2023 và thay thế Thông tư số 03/2020/TTBGTVT ngày 21 tháng 02 năm 2020 của Bộ Giao thông vận tải quy định về tiêu chuẩn chuyên môn, chứng chỉ chuyên môn, đào tạo, huấn luyện thuyền viên và định biên an toàn tối thiểu của tàu biển Việt Nam