SƠ ĐỒ TỔ CHỨC

A. CƠ CẤU TỔ CHỨC

Cơ cấu tổ chức của đơn vị thực hiện theo Quyết định số 303/QĐ-CHHVN ngày 16/3/2022 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc Quy định cơ cấu tổ chức của Cảng vụ Hàng hải An Giang gồm có các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ như sau:

+ Phòng Tổ chức - Hành chính;

+ Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn an ninh hàng hải;

+ Phòng Tài chính - Kế toán.

B. VỊ TRÍ CHỨC NĂNG CÁC PHÒNG

I. Phòng Tổ chức – Hành chính

Phòng Tổ chức - Hành chính là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc Cảng vụ Hàng hải An Giang về công tác tổ chức cán bộ, lao động, tiền lương, thi đua, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, quy hoạch, hành chính, văn thư, lưu trữ, y tế, quân sự và bảo vệ chính trị nội bộ. 

1. Nhiệm vụ

1.1 Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác thuộc chức năng tham mưu của phòng.

1.2 Chủ trì tổ chức thực hiện quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Cảng vụ hàng hải hoặc trình cấp có thẩm quyền phê duyệt quy hoạch cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam.

1.3 Tham mưu cho Giám đốc trong công tác sắp xếp, bố trí nhân sự của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc Cảng vụ hàng hải An Giang. Xây dựng kế hoạch biên chế, tiền lương, công tác tuyển dụng, quản lý công chức, viên chức và người lao động theo quy định của pháp luật.

1.4. Chủ trì xây dựng trình Giám đốc ban hành chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, trực thuộc Cảng vụ hàng hải An Giang; tham mưu, đề xuất thành lập, giải thể các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ, theo quy định.

1.5. Thực hiện quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, điều động, từ chức, miễn nhiệm, chuyển đổi vị trí công tác theo quy định và phân cấp quản lý của Cục Hàng hải Việt Nam.

1.6. Thực hiện công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của cơ quan; công tác tiền lương, nâng bậc lương, chính sách Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp; giải quyết chế độ ốm đau, thai sản, tai nạn lao động, nghỉ hưu, thôi việc cho công chức, viên chức và người lao động.

1.7. Thực hiện chế độ tiền lương và các chế độ, chính sách, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ đối với công chức, viên chức và người lao động.

1.8. Thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ của cơ quan theo quy định; thực hiện công tác quốc phòng an ninh; huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động, phòng, chống cháy, nổ và khám sức khỏe định kỳ cho công chức, viên chức và người lao động.

1.9. Tham mưu cho Giám đốc trong việc nhận xét, đánh giá công chức, viên chức và người lao động; kê khai tài sản, công khai tài sản hàng năm.

1.10. Tổ chức quản lý và hướng dẫn thực hiện công tác văn thư, lưu trữ, bao gồm:

a) Tiếp nhận, xử lý và phát hành các văn bản đi, đến và quản lý con dấu;

b) Sao y bản chính, sao lục, phôtô văn bản, tài liệu phục vụ công tác của lãnh đạo và các bộ phận chuyên môn nghiệp vụ thuộc đơn vị.

1.11. Thực hiện công tác hành chính, quản trị của cơ quan, bao gồm:

a) Thực hiện công tác lễ tân của các cuộc họp, hội nghị của đơn vị, bao gồm: mời họp, bố trí phòng họp, hướng dẫn nghi thức, thể thức trong việc đón tiếp khách, phục vụ tiếp khách.

b) Quản lý tài sản, khai thác sử dụng và bảo trì, sửa chữa trụ sở làm việc, nhà trạm, các công trình, hạng mục công trình xây dựng và các phương tiện thủy, bộ của đơn vị;

c) Bảo trì, bảo dưỡng định kỳ theo các nội dung liên quan đến các trang thiết bị văn phòng; hệ thống điện, nước của đơn vị.

d) Chủ trì thực hiện công tác đầu tư; mua sắm tài sản, trang thiết bị, công cụ, dụng cụ phục vụ hoạt động của đơn vị.

e) Chủ trì xây dựng các nội quy, quy chế liên quan đến hoạt động nội bộ của đơn vị.

1.12. Thực hiện công tác thống kê, báo cáo theo quy định.

1.13. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Phòng Tổ chức - Hành chính được sử dụng con dấu của Cảng vụ Hàng hải An Giang khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

2.2. Biên chế của Phòng Tổ chức - Hành chính gồm có Trưởng phòng, một số Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức, người lao động do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Cảng vụ hàng hải An Giang được giao.

2.3. Trưởng phòng do Giám đốc đơn vị bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Các Phó Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.

II. PHÒNG PHÁP CHẾ - THANH TRA - AN TOÀN AN NINH HÀNG HẢI

Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc Cảng vụ Hàng hải An Giang thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về pháp chế, an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển và khu vực quản lý, nhiệm vụ thanh tra chuyên ngành hàng hải, xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải và quản lý, vận hành, khai thác hệ thống điều phối lưu thông hàng hải (VTS) hỗ trợ nhiệm vụ quản lý nhà nước về hàng hải tại cảng biển và khu vực được giao quản lý.

1. Nhiệm vụ

1.1. Chủ trì góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực hàng hải theo yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền và xây dựng các văn bản về quản lý hoạt động hàng hải thuộc thẩm quyền của Giám đốc;

1.2. Chủ trì tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật và triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, điều ước quốc tế về hàng hải, hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện.

1.3. Chủ trì xây dựng quy trình khai thác thông tin, dữ liệu Hệ thống VTS và tổ chức thực hiện sau khi được Giám đốc phê duyệt.

1.4. Thực hiện chế độ thống kê, báo cáo theo quy định.

1.5 Quản lý tài sản, khai thác sử dụng và bảo trì, sửa chữa phương tiện thủy của đơn vị.

1.6. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

1.7. Thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về pháp chế:

- Tổ chức thường trực 24/7 thực hiện thủ tục hành chính để cấp phép tàu thuyền và lập kế hoạch điều động cho tàu thuyền đến, rời, hoạt động tại cảng biển và khu vực quản lý; tiếp nhận, xử lý thông tin tàu thuyền trước khi đến, rời và hoạt động tại cảng biển, các thông tin cấp cứu khẩn cấp, trợ giúp y tế, tìm kiếm cứu nạn;

- Thực hiện trực, tiếp nhận, theo dõi thông tin đường dây nóng, báo cáo lãnh đạo Cảng vụ hàng hải An Giang xử lý theo thẩm quyền.

- Chủ trì tổ chức thực hiện chương trình cải cách hành chính của Cảng vụ hàng hải theo mục tiêu và nội dung chương trình cải cách hành chính nhà nước của Cục Hàng hải Việt Nam.

- Chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển;

- Thực hiện xác nhận việc trình kháng nghị hàng hải; thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền và tạm giữ tàu biển theo quy định;

- Đề xuất kế hoạch điều động tàu thuyền đi tránh bão, tàu thuyền tham gia tìm kiếm cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường trong vùng nước cảng biển;

- Đề xuất việc thu hồi các tài liệu, giấy chứng nhận không phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành hoặc thực hiện thu hồi tài liệu, giấy chứng nhận theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;

- Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển, vận tải biển, công nghiệp tàu thủy và tổ chức giám sát thực hiện trong khu vực quản lý sau khi được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

- Tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý; kiểm tra, giám sát luồng, hệ thống báo hiệu hàng hải, công trình hàng hải, các công trình vượt sông; kiểm tra hoạt động hàng hải của tổ chức, cá nhân tại cảng biển và khu vực quản lý. 

- Chủ trì thực hiện quản lý kết cấu hạ tầng cảng biển trong khu vực quản lý.

- Tổ chức kiểm tra giám sát việc duy tu, kiểm định cầu, bến cảng biển.

- Tổ chức thực hiện cảnh giới, đảm bảo không để xảy ra các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và ô nhiễm môi trường.

- Kiểm tra an toàn cầu cảng, bến bãi, kho bãi, hệ thống phao tiêu báo hiệu hàng hải, dịch vụ hậu cần sau cảng.

- Chủ trì phê duyệt và tổ chức giám sát thực hiện phương án bảo đảm an toàn hàng hải theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì thực hiện công bố thông báo hàng hải theo thẩm quyền

1.8. Thực hiện công tác thanh tra chuyên ngành:

a) Chủ trì xây dựng kế hoạch thanh tra hàng năm để báo cáo Giám đốc trình Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt.

b) Thanh tra đối với tổ chức, cá nhân trong việc chấp hành pháp luật chuyên ngành hàng hải, quy định về chuyên môn kỹ thuật, quy tắc quản lý ngành theo quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế về hàng hải mà Việt Nam là thành viên trong các lĩnh vực sau:

- Bảo đảm an toàn hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường trong xây dựng cảng biển; quản lý, khai thác cảng biển; bảo trì kết cấu hạ tầng hàng hải; cơ sở đóng mới, sửa chữa và phá dỡ tàu biển;

- Quản lý, khai thác luồng hàng hải, kết cấu hạ tầng cảng biển, hệ thống trợ giúp hàng hải;

- Hoạt động cung cấp dịch vụ bảo đảm an toàn hàng hải;

- Hoạt động vận tải biển và dịch vụ hàng hải;

- Hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu, quản lý, tiếp nhận và xử lý chất thải lỏng có dầu từ tàu biển tại cảng biển;

- Hoạt động của hoa tiêu hàng hải;

- Hoạt động tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ hàng hải, báo cáo, điều tra, xử lý tai nạn hàng hải;

- Hoạt động trục vớt tài sản chìm đắm ở biển và trong vùng nước cảng biển được giao.

c) Chủ trì, tổ chức triển khai thực hiện kết luận của thanh tra, kiểm tra, kiểm toán, giải quyết khiếu nại, tố cáo của cấp có thẩm quyền đối với các nội dung liên quan đến trách nhiệm của Cảng vụ hàng hải; theo dõi, kiểm tra, đôn đốc việc tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm hành chính của đơn vị.

d) Tổ chức tiếp công dân; chủ trì tham mưu xử lý, giải quyết đơn thư phản ánh, kiến nghị, khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền của Giám đốc.

đ) Tham mưu cho Giám đốc về công tác phòng, chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm chống lãng phí; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác phòng, phống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan; kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ trong cơ quan.

e) Chủ trì công tác xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo thẩm quyền.

1.9. Thực hiện nhiệm vụ về công tác an toàn hàng hải, an ninh hàng hải:

a) Chủ trì tổ chức thực hiện quy định của pháp luật Việt Nam và các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên về an toàn, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuyền hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý, cụ thể là:

- Kiểm tra an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, lao động hàng hải và phòng ngừa ô nhiêm môi trường đối với tàu biển Việt Nam và phương tiện thủy nội địa hoạt động trong vùng nước cảng biển và khu vực quản lý;

- Thực hiện nhiệm vụ tiếp nhận, truyền phát và xử lý thông tin an ninh hàng hải;

- Kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt.

b) Chủ trì công tác điều tra, xử lý theo thẩm quyền các tai nạn hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý.

c) Chủ trì công tác kiểm tra an toàn container tại các cảng biển trong khu vực quản lý; công tác kiểm soát tải trọng phương tiện tại cảng biển.

d) Chủ trì xử lý tài sản chìm đắm theo thẩm quyền.

đ) Chủ trì tổ chức công tác phòng chống thiên tai trong lĩnh vực hàng hải; tìm kiếm, cứu người gặp nạn trong vùng nước cảng biển và phối hợp thực hiện quy chế hoạt động ứng phó sự cố tràn dầu tại cảng biển và khu vực quản lý.

e) Chủ trì phối hợp với các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các lực lượng hữu quan trong phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển; hướng dẫn các doanh nghiệp cảng biển đánh giá an ninh cảng biển; kiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch an ninh cảng biển đã được phê duyệt.

g) Chủ trì phối hợp với Bộ đội Biên phòng, các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành khác tại cảng biển và các lực lượng hữu quan, chính quyền địa phương và doanh nghiệp cảng trong hoạt động quản lý, bảo vệ an ninh, trật tự tại cảng biển.

1.10. Thực hiện nhiệm vụ về quản lý, vận hành, khai thác hệ thống điều phối lưu thông hàng hải (VTS):

a) Tổ chức thường trực 24/7 thực hiện các nhiệm vụ sau:

- Giám sát, điều tiết tàu thuyền đến, rời và hoạt động tại cảng biển theo kế hoạch điều động; cảnh báo các nguy cơ, rủi ro gây mất an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và ô nhiễm môi trường;

- Cung cấp và hỗ trợ thông tin cho tàu thuyền trong hoạt động hàng hải nhằm bảo đảm an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường tại cảng biển;

- Giám sát việc chấp hành các quy định của pháp luật về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường đối với tàu thuyền hoạt động tại cảng biển;

- Phát hiện, ngăn chặn và báo cáo kịp thời cấp có thẩm quyền xử lý các hành vi vi phạm trong lĩnh vực hàng hải của tàu thuyền hoạt động tại cảng biển.

b) Tham gia góp ý, đề xuất sửa đổi Định mức kinh tế - kỹ thuật vận hành, duy tu, bảo dưỡng Hệ thống VTS; kế hoạch duy tu, bảo dưỡng, sửa chữa, thay thế các trang thiết bị của Hệ thống VTS.

c) Lưu trữ bảo quản, trích xuất các dữ liệu, thông tin theo qui định, phục vụ công tác quản lý nhà nước chuyên ngành hàng hải và các công việc khác có liên quan khi được các cấp có thẩm quyền chấp thuận.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải được sử dụng con dấu của Cảng vụ hàng hải An Giang khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

2.2. Biên chế của Phòng Pháp chế - Thanh tra - An toàn, an ninh hàng hải gồm có Trưởng phòng, một Phó Trưởng phòng theo quy định và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Cảng vụ Hàng hải An Giang được giao.

2.3. Trưởng phòng do Giám đốc Cảng vụ hàng hải bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Phó Trưởng phòng do Giám đốc bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Trưởng phòng.

III. PHÒNG TÀI CHÍNH - KẾ TOÁN

Phòng Tài chính - Kế toán là bộ phận chuyên môn nghiệp vụ tham mưu giúp Giám đốc Cảng vụ Hàng hải An Giang về công tác tài chính, kế toán theo quy định.

1. Nhiệm vụ

1.1. Tham gia góp ý xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật về lĩnh vực công tác thuộc chức năng tham mưu của Phòng.

1.2. Chủ trì xây dựng kế hoạch tài chính dài hạn và hàng năm của đơn vị.

1.3. Tổ chức quản lý, kiểm tra giám sát việc sử dụng tài sản được nhà nước giao, kinh phí do nhà nước cấp; thực hiện chế độ hạch toán kế toán, báo cáo tài chính, ghi chép sổ sách kế toán theo quy định.

1.4. Thực hiện các quy định của pháp luật về thu, chi tài chính và các nghĩa vụ thanh toán công nợ.

1.5. Thực hiện việc tính, chi trả tiền lương, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, ngoài giờ và các khoản thanh toán khác cho người lao động của đơn vị theo quy định hiện hành.

1.6. Thực hiện việc lập dự toán để đảm bảo cho các hoạt động quản lý của cơ quan theo quy định pháp luật hiện hành và theo hướng dẫn của Cục Hàng hải Việt Nam.

1.7. Thực hiện theo quy định về dự toán thu, chi, nộp ngân sách Nhà nước, thanh toán các chế độ, chính sách khác về tài chính trong nội bộ đơn vị.

1.8. Thực hiện chế độ kiểm kê, giám sát mua sắm, thanh lý tài sản của cơ quan theo quy định hiện hành; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc tổ chức thực hiện công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí của cơ quan;

1.9. Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc giao.

2. Cơ cấu tổ chức

2.1. Phòng Tài chính - Kế toán  được sử dụng con dấu của Cảng vụ Hàng hải An Giang khi lãnh đạo Phòng ký văn bản thừa lệnh Giám đốc.

2.2. Biên chế của Phòng Tài chính - Kế toán gồm có Trưởng phòng và các công chức, viên chức do Giám đốc quyết định trong tổng số biên chế hành chính của Cảng vụ hàng hải An Giang được giao.

2.3. Trưởng phòng do Giám đốc Cảng vụ hàng hải An Giang bổ nhiệm, miễn nhiệm theo quy định của pháp luật. Kế toán trưởng do Cục trưởng Cục HHVN bổ nhiệm, miễn nhiệm theo đề nghị của Giám đốc Cảng vụ hàng hải An Giang.