• 1. Phụ lục VI - Công ước MARPOL 73/78
  • 2. Bộ luật quốc tế về an tàu biển và bến cảng ISPS
    • Bộ luật quốc tế về an tàu biển và bến cảng ISPS

  • 3. Công ước quốc tế về quản lý nước dằn
    • Công ước quốc tế về quản lý nước dằn BWM 2004

  • 4. Thông tư số MEPC.1/Circ.736/Rev.2 ngày 06 tháng 10 năm 2011 của Tổ chức Hàng hải quốc tế về Hướng dẫn ghi các hoạt động trong phần I-các hoạt động buồng máy của Số Nhật ký dầu