STT
Tên văn bản
Tải về
Thẩm định phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển
Mẫu xác báo tàu đến cảng
Mẫu thông báo tàu đến cảng
Thông báo hàng hải khu vực biển cấm hoạt động
Đơn đề nghị phê duyệt phương án bảo đảm an toàn hàng hải
Đơn đề nghị công bố Thông báo hàng hải
Đề nghị phê duyệt đánh giá an ninh cảng biển
Danh sách hành khách phương tiện TNĐ
Biểu mẫu khai báo thủ tục hành chính
Biểu mẫu Thủ tục Hành chính
Các biểu mẫu theo Nghị định 58/2017/NĐ-CP