Thông báo triệu tập tham dự kiểm tra, sát hạch và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho kiểm tra, sát hạch viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải An Giang năm 2020

Thứ Sáu, 29/05/2020, 14:37 GMT+7

Thông báo triệu tập tham dự kiểm tra, sát hạch và danh mục tài liệu tham khảo dùng cho kiểm tra, sát hạch viên chức vào làm việc tại Cảng vụ Hàng hải An Giang năm 2020