Chức năng nhiệm vụ Cảng Vụ HH An Giang

Chủ Nhật, 31/03/2019, 15:08 GMT+7

GIỚI THIỆU

Cảng vụ hàng hải An Giang là cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành về hàng hải tại cảng biển thuộc địa phận tỉnh An Giang. Được thành lập theo Quyết định số 226/TCCB-LĐ ngày 14 tháng 04 năm 1993 của Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam về việc thành lập Cảng vụ Mỹ Thới nay là Cảng vụ Hàng hải An Giang với nhiệm vụ và quyền hạn, cụ thể như sau:

- Hoạt động của Cảng vụ hàng hải An Giang tuân thủ theo quy định của Quyết định về tổ chức và hoạt động của Cảng vụ hàng hải, Bộ luật Hàng hải Việt Nam, các quy định khác có liên quan của pháp luật Việt Nam và Điều ước quốc tế mà Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên;

- Tham gia xây dựng quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển trong khu vực quản lý và tổ chức giám sát thực hiện sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt;

- Tổ chức thực hiện quy định về quản lý hoạt động hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý; kiểm tra, giám sát luồng cảng biển, hệ thống báo hiệu hàng hải; kiểm tra hoạt động hàng hải của tổ chức, cá nhân tại cảng biển và khu vực quản lý;

- Cấp phép, giám sát tàu biển ra, vào và hoạt động tại cảng biển; không cho phép tàu biển vào cảng khi không có đủ điều kiện cần thiết về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường;

- Thực hiện quyết định bắt giữ tàu biển của cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Tạm giữ tàu biển theo quy định tại Điều 68 của Bộ luật Hàng hải;

- Tổ chức tìm kiếm, cứu nạn trong vùng nước cảng biển; huy động người và các phương tiện cần thiết để thực hiện việc tìm kiếm, cứu nạn hoặc xử lý sự cố ô nhiễm môi trường;

- Tổ chức thực hiện việc thu, quản lý, sử dụng các loại phí, lệ phí hàng hải theo quy định của pháp luật;

 - Tổ chức thực hiện thanh tra hàng hải, điều tra, xử lý theo thẩm quyền các vụ tai nạn hàng hải tại cảng biển và khu vực quản lý;

- Chủ trì, điều hành việc phối hợp hoạt động giữa các cơ quan quản lý nhà nước tại cảng biển;

- Xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực hàng hải theo thẩm quyền;

- Tổ chức kiểm tra, giám sát đối với tàu thuyền hoạt động trong khu vực cảng biển An Giang; không cho phép tàu biển vào cảng khi không có đủ điều kiện cần thiết về an toàn hàng hải, an ninh hàng hải và phòng ngừa ô nhiễm môi trường;

- Tổ chức tuyên tuyền, phổ biến và kiểm tra, giám sát việc thực hiện các quy định của pháp luật có liên quan đến lĩnh vực hàng hải;

- Tổ chức giám sát theo chức năng đối với các công trình đầu tư xây dựng trong vùng nước trách nhiệm;

- Tổ chức tham gia đóng góp ý kiến xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật chuyên ngành về quy hoạch, kế hoạch phát triển cảng biển, giám sát thực hiện quy hoạch, kế hoạch, xây dựng cảng biển, công trình hàng hải;

- Xây dựng trình Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt kế hoạch biên chế; thực hiện việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý cán bộ, viên chức theo quy định của pháp luật; tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ, viên chức thuộc quyền quản lý;

- Xây dựng trình Cục trưởng Cục Hàng hải Việt Nam phê duyệt dự toán tài chính và tổ chức thực hiện dự toán được phê duyệt;

- Quản lý tài sản, tài chính theo quy định của pháp luật; thực hiện chế độ thống kê, báo cáo và thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định;

- Được quyền trực tiếp quan hệ với tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài để thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao;

- Thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn khác theo quy định của pháp luật.